Общи условияСтартерБГ ЕООД предоставя на Посетителя (Клиентът) достъп до цялата налична информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Информираме Ви, че цялото съдържание на този сайт, включително текст, изображения и мултимедийно съдържание попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Посетителят има право да ползва информация от този сайт единствено за собствени цели и с нетърговска цел. Използването на материали от този сайт за други цели може да бъде осъществявано от Посетителя само с изричното писмено съгласие от страна на Собственика или законен негов представител.
Настоящите общи условия за продажба, както и потвърждението на поръчка представляват договорът между Дружеството и Клиента за доставката на продукти на територията на България. 
Договорът не може да бъде променян, освен ако Дружеството не потвърди съгласието си да го промени в писмен вид или по електронната поща. 

Информация преди сключването на договора 
Клиентът се уведомява, че всички продукти, предлагани за продажба на интернет сайта, са нови продукти, съответстващи на действащото европейско законодателство и на приложимите в Европа стандарти. 
Като отбелязва с отметка настоящите общи условия за продажба, Клиентът потвърждава: 
  • че е в състояние да взема решения или че разполага с разрешението на упълномощеното лице, преди да се ангажира с поръчка, подадена към Дружеството; 
  • че се е запознал, освен с информацията, изложена в настоящите общи условия, и с информацията за основните характеристики на продуктите, които поръчва; тази информация се съдържа в техническите спецификации на продуктите, представени на интернет сайта;
Ако Клиентът смята, че не е достатъчно компетентен, за да избере най-подходящите за неговия случай продукти, той има възможност да се свърже с Дружеството по електронна поща и/или по телефона, за да получи допълнителни сведения относно представените на интернет сайта продукти.

Поръчка

Приемане на поръчката 
Клиентът може да направи поръчка чрез интернет сайта.  Дружеството обръща внимание на Клиента върху факта, че онлайн поръчката в интернет сайта е защитена.  Дружеството обръща внимание на Клиента и върху факта, че в случай на онлайн поръчка в интернет сайта погрешно въведената или непълна информация (по-специално адресът на получателя) може да доведе до грешки при изпълнение на поръчката (по-специално доставката), за които Дружеството не носи никаква отговорност.  Клиентът трябва да провери точността на поръчаните продукти, поръчаните количества, както и мястото на изпращане на поръчката. 

Потвърждение на поръчката 
Ако Дружеството приеме поръчката, то известява за приемането, като изпраща на Клиента потвърждение на поръчката на адреса на електронната му поща.  Дружеството си запазва правото да откаже всяка подадена от Клиент поръчка при наличието на законна причина, в съответствие с действащото законодателство. 

Анулиране на поръчката 
Анулиране на поръчката от Дружеството 
Поръчка може по всяко време да бъде анулирана от дружеството в случай на: 
-липса на наличност на поръчани продукти и/или невъзможност да бъдат извършени услугите, за които е подадена заявка;
-неплащане в предвидения срок на цената на поръчката от страна на Клиента
-при форсмажорни обстоятелства (по-специално непредвидимо закъснение при доставка или повредени доставки от превозвачите).
-При липса на наличност на поръчани продукти 
Въпреки че Дружеството полага всички усилия да достави продуктите, посочени в потвърждението на поръчката, то може все пак да се окаже в невъзможност да достави на Клиента поръчаните продукти или услуги, например поради сериозни промени в складовите наличности, които не позволяват да бъде гарантирана абсолютната им разполагаемост. 
Анулиране на поръчка от Клиента 
Поръчка може да бъде анулирана от Клиента в случай на: 
-закъснение в доставката на поръчаните от Клиента продукти и/или услуги
-повреда при транспорта или несъответствие в количествата на доставените на Клиента продукти
-съществено несъответствие на доставените на Клиента продукти

Последствия от анулирането на поръчката 
В случаите на анулиране на поръчката поради по-горе причини:
вече извършените от Клиента и получени от Дружеството плащания ще му бъдат възстановени, изключвайки всякакви други обезщетения или компенсации в съответствие с действащите законови разпоредби в България, в рамките на максимум тридесет (30) дни, считано от деня, следващ този, в който Клиентът е подал поръчката си;
разходите за връщане ще бъдат за сметка на Клиента

Цена 
Продажната цена на даден продукт или услуга се определя свободно от Дружеството; тя може да варира във всеки един момент, както в посока нагоре, така и надолу. 
Дружеството ще се опита да реагира във възможно най-кратки срокове на всяка промяна в цените на продаваните продукти или услуги, като актуализира възможно най-редовно данните на интернет сайта. 
Във всички случаи фактурираната на Клиента цена ще бъде тази, която е в сила в момента на поръчката, както е показана в интернет сайта на тази дата. 
Цената се определя на интернет сайта и се обявява в ЛЕВА с всички данъци и такси, без да включва разходите за транспорт. 

Фактури 
Общата цена на поръчката (с всички данъци и такси), ще бъде отразена в изготвената от Дружеството фактура след като то потвърди поръчката

Гаранция 
Общи положения 
Продаваните от Дружеството продукти могат да бъдат монтирани единствено на превозните средства или системите, препоръчвани от производителя на автомобила или на автомобилните части, като монтажът се извърши от компетентно лице и единствено на негова отговорност. Дружеството в никакъв случай не носи отговорност за последствията от неправилно монтиране или от използване на продукт, неподходящ за дадено превозно средство. 
Производствена гаранция 
Някои продукти се ползват от гаранция на производителя, която обикновено е една година.
Изключения от гаранцията 
Гаранциите не покриват: 
  • подмяна на консумативи;
  • ненормална или неправомерна експлоатация на продуктите;
  • повреди и последствия от тях при експлоатация, несъответстваща на предназначението на продукта (състезания и др.);
  • повреди и последствия от тях, свързани с външни причини.
  • нарушаване целостта на изделието или ремонт от лице неоторизирано от продавача

Отговорност 
 Ако Клиентът е потребител непрофесионалист, нищо в настоящите общи условия не ограничава или изключва отговорността на Дружеството за неспазване на някое от задълженията, с които е натоварено по силата на законова разпоредба, свързана с обществения ред.
Ако Клиентът е потребител професионалист: 
-Настоящите общи условия описват всички задължения и отговорности на Дружеството относно доставката на продуктите и извършването на услугите. 
-Единствените задължения и отговорности на Дружеството са тези, които са изрично обявени в настоящите общи условия, без каквито и да било други гаранции и/или задължения. 
-Всяка гаранция и/или задължение, отнасящи се до продуктите и услугите, която/което може да е за сметка на Дружеството поради правна разпоредба (включително подразбиращи се задължения относно качеството, съответствието на конкретна употреба, грижата и разумните възможности за осъществяване) се изключват изрично чрез настоящата декларация. Дружеството по-специално не носи отговорност, ако продуктите не отговарят на нуждите на Клиента. 
Пълната отговорност на Дружеството е ограничена, без оглед на основанието, до сумата, платена от Клиента за съответните продукти и/или услуги. 

Форсмажорни обстоятелства 
Като Форсмажорни обстоятелства се считат по-специално следните случаи: войни, локаут, метежи, стачки, държавен преврат, природни бедствия. 
Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на което и да е от задълженията си по договора, доколкото това неизпълнение се дължи на случай на форсмажорни обстоятелства и събитието не би могло да бъде разумно предвидено, избягнато или преодоляно. 
 
Данни за контакт :
България; Стара Загора 6006; кв. Кольо Ганчев, Околовръстен път;
Мобилен: 0887 827 837;   e-mail:  sales@starter.bg